НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Договорен е една четвърт от бюджета на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 23.06.2017 г.  в София се проведе Шестото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Заседанието беше открито от г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Присъстваха и представители на Европейската комисия.  От ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ участваха г-жа Сандрин де Бугеномс, началник отдел „Румъния и България” и г-жа Дора Крумова, ръководител на екип за България в отдел „Румъния и България”, а от  ГД „Регионална и селищна политика“ г-н Марек Теплански, заместник-началник на отдел „България, Хърватия и Словения” и Франсоа Галага, асистент на програмите – политика на ЕС в отдел „България“.

Комитетът за наблюдение одобри Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2016 г., представен от Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР г-жа Цветана Герджикова, както и актуализацията на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

Към 1 юни са договорени близо 25% (338, 6 млн. лв.) от бюджета на ОП НОИР, като най-много средства, над 235,5 млн. лв., са договорени по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре