НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. организира въвеждащо обучение на бенефициентите по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.

​Обучението ще се проведе на 19 юни 2017 г., понеделник,  от 10:00 ч., в сградата на ​Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" , 1113 гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 1, зала Брюксел.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре