НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 9 милиона лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Нови 7 договора на обща стойност 4 110 265,10 лв. са сключени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Европейско финансиране получават шест висши училища и един институт. Това са:  СУ "Св. Климент Охридски" чрез Факултет по химия и фармация, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, СУ "Св. Климент Охридски" чрез Факултет по славянски филологии, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Лесотехнически университет и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН.

През април тази година стартира изпълнението на други 10 проекта по процедурата, които са на обща стойност 5 024 842, 44 лв. Бенефициенти са: Химико-технологичен и металургичен университет,  Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", Университет за национално и световно стопанство, Национален военен университет "Васил Левски", Международно висше бизнес училище, Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Технически университет - София, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет "Медицина" към Медицински университет – Плевен и Институт по физикохимия към БАН. 

Общото финансиране от ОП НОИР за 17-те договора е над 9 милиона лева. Целта на  процедурата „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ е да стимулира интереса на младите към научните изследвания, както и да допринесе за повишаване квалификацията на  преподавателите във висшите училища.

Чрез проектите се предоставя възможност за привличане към науката на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, като им се осигуряват конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда, както и по-добри условия за заетост в сферата на научноизследователската и развойна дейност. Средствата ще бъдат инвестирани и за участие в национални и международни научни форуми и обучения, в образователни програми, ориентирани към научните изследвания и укрепване на потенциала на младите хора да извършват изследователски дейности.

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре