НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 260 учени са одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания

Заместник министър-председателят Томислав Дончев утвърди списъка на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания.

Конкурсът е проведен с цел допълване на утвърдения през декември 2016 г. списък на външни оценители за целите на подбора на проектни предложения с висококвалифицирани експерти, работещи в сферата на научните изследвания.

Списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители, включително информация за научния им профил е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин управляващите органи имат възможност да включват експертите от списъка в състава на оценителните комисии.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре