НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 230 педагогически специалисти са обучени за работа в мултикултурна среда по програма „Деца и младежи в риск“

Над 230 педагогически специалисти са обучени за работа в мултикултурна среда в детските градини по програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Повече от 3 500 деца са участвали в програмата.  Данните бяха представени в рамките на кръгла маса за споделяне на опит и бъдещи планове относно изпълнението на ромския фокус по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН отговаря за изпълнението на програма BG06 „Деца и младежи в риск“, която е с бюджет от близо 10,2 млн. евро, осигурени от ФМ на ЕИП 2009-2014 и националния бюджет.

По програмата са обучени 39 медиатори за работа с ромската общност, а 19  младежи са преминали успешно обучение за работа по стандартите на Съвета на Европа за работа с младежи в риск, млади хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване. Над 2 500 младежи в риск са получили компетентна помощ и подкрепа в периода на изпълнение на дейностите. Общо 16 български общини се включиха в реализацията на програмата.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре