НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е ОДОБРЕНА ОТ МС

Правителството одобри актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г. и предлага на Народното събрание да я приеме.

Приемането на стратегическият документ е предварително условия на ЕК за осигуряването на европейско съфинансиране за ОП НОИР, както и едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на България с ЕК за периода 2014-2020 г.

Документът предвижда три етапа на развитие. До 2022 г. българската наука трябва да се модернизира. До 2026 г. системата трябва да се доближи до средното европейско равнище. До 2030 г. научните изследвания в България трябва да достигнат световно ниво.

Обновената стратегия предлага в цялата страна да се създадат научно-иновационни комплекси, като за целта бъдат привлечени и партньори от бизнеса. Активно участие в развитието на комплексите трябва да имат общинските и областните управи и партньори от чужбина.

Основен източник на финансиране за постигане на тази цел през първия етап до 2022 г. е ОП НОИР. По приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" са предвидени близо 560 млн. лв. за инвестиции в научно оборудване и инфраструктура за изграждане на Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, Регионални научни центрове и Уникални научни инфраструктури. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре