НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОДИТНИЯ ДОКЛАД НА ЕК ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Министерският съвет прие план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Планът е предложен от Министерството на образованието и науката.

Целта на мерките е да се направят корекции съобразно забележките и коментарите на одиторите. Най-критичните от тях са свързани с искането да бъдат разделени функциите между управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проекти, финансирани от програмата. Планът за действие трябва да доведе до размразяване на плащанията по оперативната програма, след като през февруари Европейската комисия изпрати до българските власти предупредително писмо за замразяване на междинните плащания. 

Документът включва промяна на вътрешните правила и процедури в МОН, така че да бъде гарантирано ясно разделение на функциите между Управляващия орган на оперативната програма и МОН като конкретен бенефициент. Това трябва да стане още през май 2017 г.

До юли 2017 г. трябва да бъде направен анализ на изпълнението на действащите проекти в МОН от гледна точка на целесъобразността на планираните дейности и разходи. Той трябва да включи и анализ на вариантите тези дейности да бъдат изпълнени чрез директен подбор или пряко договаряне с други кандидати извън МОН. Ще бъде извършен и преглед на издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при бенефициент МОН, също до края на юли 2017 г.

В същия срок трябва да се промени структурата на Управляващия орган, като се обособи самостоятелен отдел „Оценка и договаряне“, за да бъде подобрен процесът на оценяване на проектни предложения. Ще бъде изключена възможността за признаване на разходи, при които не са спазени изискванията за задължително използване на опростени форми на отчитане.

Предвидена е и промяна в устройствения правилник на МОН, с която за всички дирекции, с изключение на „Структурни фондове и международни образователни програми“, се добавят функции, свързани с кандидатстване, изпълнение, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейските структурни фондове. Ще бъдат оптимизирани и екипите за управление на проектите, като крайният срок за това е юли.

Планът предвижда и анализ на проведените и непроведени процедури за избор на външни експерти, които участват в екипите за управление на проектите и в основните дейности по тях. При необходимост ще бъде наложена финансова корекция. Също до юли 2017 г. ще бъдат разработени и указания на Управляващия орган за отделните бенефициенти във връзка с изискванията за сформиране на екипи, отчитане на разходите и други дейности. Ще бъде увеличен броят на служителите в Управляващия орган, които следят за нередности и измами. За тях се организират и специализирани обучения.

 
« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре