НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 5 милиона лева са договорени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Осем договора на стойност 5 024 842, 44 лв. са сключени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Безвъзмездната помощ се предоставя на седем висши училища и един институт: Химико-технологичен и металургичен университет,  Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", Университет за национално и световно стопанство, Национален военен университет "Васил Левски", Международно висше бизнес училище, Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", Технически университет - София и Институт по физикохимия към БАН.

Чрез проектите се предоставя възможност за привличане към науката на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, като им се осигуряват конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда, както и по-добри условия за заетост в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Средствата ще бъдат инвестирани за участие в национални и международни научни форуми и обучения, в образователни програми, ориентирани към научните изследвания и укрепване на потенциала на младите хора да извършват изследователски дейности.

Целта е да се стимулира интересът на висшистите към научните изследвания.

С изпълнението на процедурата се очаква да се постигнат следните резултати:

  • 300 студенти да бъдат включени в програми за мобилност;
  • 500 млади учени до 34 г. вкл., да получат подкрепа за дейности в сферата на НИРД;
  • 2 500 преподаватели във висши училища да бъдат включени в програми за повишаване на квалификация.
« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре