НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 42 милиона евро е индикативният бюджет на новата програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Екипът на ГД „Структурни фондове и международни програми и проекти“ организира консултации със заинтересованите страни за подготовката на новата програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която ще се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. В срещата участваха зам.-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева, представители на Норвежката асоциация на местните власти, Съвета на Европа, Офиса на ФМ на ЕИП, както и експерти от НСОРБ, министерства, Агенция по заетостта, Агенция за закрила на детето и широк кръг от неправителствени организации.

Областите на интервенции на новата програма ще бъдат:

- Местно развитие и намаляване на бедността;

- Овластяване на ромите;

-  Деца и младежи в риск.

Ключови проблеми, за чието решение ще се работи чрез подготвяната програма, са слабият капацитет в малките общини за ефективно ползване на наличните ресурси и липсата на интегрирани услуги за деца и младежи в риск. Индикативният бюджет на програмата е 42, 25 млн. евро., от които 15% са национално съфинансиране.

Споразумението за програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ се планира да бъде подписано до края на тази година и през 2018 г. да стартира изпълнението й.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре