НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ПУБЛИКУВАНИ СА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.

Всички кандидати ще бъдат уведомени и писмено за резултатите от оценката. В срок от 10 дни от датата на получаване на писменото уведомление кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, трябва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Утвърден е и списък с проектни предложения – резерви. От техните вносители могат да бъдат поискани доказателства при наличие на свободен финансов ресурс след приключване на договарянето с одобрените.  

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре