НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикувана е Методика на ОП НОИР за избор на оценители на проектни предложения по процедурите за центрове за върхови постижения и за компетентност

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ ще се финансират 4 проекта за „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и 8 проекта за „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Получени са 11 проектни предложения за центрове за върхови постижения и 33 проектни предложения за центрове за компетентност.

За оценка на постъпилите проекти са необходими независими международни оценители с професионален опит в следните области:

    • математически науки и информатика;
    • природни науки;
    • технически науки;
    • медицински науки;
    • селскостопански науки;
    • обществени и хуманитарни науки.

За тази цел Министерският съвет на Република България организира конкурс за набиране на външни оценители. Кандидатите могат да подават своите заявления до 18.04.2017 г. по един от следните начини:

    • по електронен път – на електронен адрес: oceniteli@government.bg. Заявлението и приложенията към него следва да са подписани от кандидата и прикачени като сканирани копия.
    • по факс на номер: + 359 2 940 2526
    • лично, чрез куриер или по пощата на адрес:

Министерски Съвет на Република България
Дирекция „Централно координационно звено
бул. „Дондуков“ № 1
1594 София, България

Минималните документи, необходими за класиране на кандидат са, както следва:

    • Заявление за участие в конкурса – по образец (приложен тук);
    • Декларация – по образец (приложен тук)
    • Списък на научни статии, показващ, че кандидатът е публикувал поне по една статия в 10 различни календарни години с посочен електронен адрес в базите данни SCOPUS, Web of Science и/или Harzing’s Publish or Perish, позволяващ проверка на списъка;
    • Подписано от кандидата копие от заглавната страница/страници на монографията (само за обществени и хуманитарни науки), от които е видно заглавието на монографията, издателството и годината на издаването й.

Възнагражденията на външните оценители съответстват на дневната ставка на Съвета за европейски изследвания, която е 450 евро.

Методиката, по която Управляващият орган ще класира кандидатите за оценители може да намерите тук.

Очакваният период за оценка на проектните предложения е между 15.05.2017 – 15.07.2017 г. Оценката ще се осъществява чрез електронна информационна система, като включва оценяване на:

    • предложената структура на центровете;
    • програмите за научноизследователска и развойна дейност;
    • плана за използване на новоизградената научноизследователска инфраструктура;
    • научния, административния и управленския капацитет на екипа на проекта
    • научно-изследователски потенциал на кандидатстващата научна организация;
    • икономическото въздействие на програмата за научни изследвания;
    • плана за финансиране.

Допълнителна информация за официалната покана може да намерите тук.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре