НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира информационна кампания по програма BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.

Операцията се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд

Информационните дни ще се проведат както следва:

Велико Търново
Дата и час: 16.10.2012; 9.00-12.00
Адрес: „Меридиан хотел Болярски”, ул „Стефан Стамболов” 53

Бургас
Дата и час: 19.10.2012; 9.00-12.00
Адрес: „Интерхотел България” , ул „Александровска” 8 , зала „Компас”

София
Дата и час: 22.10.2012; 9.00-12.00
Адрес: х-л „Родина” , бул „Тотлебен 8”, зала „Марица”.

Молим всички желаещи да посетят информационния ден, да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 21.10.2012 г.) на следния email: [email protected]

Допустими кандидати по операция BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” могат да бъдат професионални училища и професионални гимназии, в партньорство с работодатели.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре