НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

С финансиране от ОП НОИР над 3300 неграмотни учат буквите

3343 неграмотни и слабограмотни участват в курсовете за ограмотяване в 123 училища в страната по проект „Нов шанс за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  с бюджет от 25 милиона лева.

Проектът стартира през есента на 2016 г. и ще се изпълнява до края на 2018 г. Амбицията е в обученията да се включат общо 10 хил. неграмотни или слабограмотни на възраст над 16 години и 80% от тях да завършат успешно.

Целта е да се улесни по-нататъшният достъп на целевата група до общообразователна и професионална подготовка и съответно до пазара на труда. Дейностите по проекта са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии.

Курсът за ограмотяване на възрастни е с хорариум 600 учебни часа, а курсът за обучение на възрастни  в V, VІ или VІІ клас е по 360 учебни часа за всеки отделен клас. Преподава се по адаптирани учебни планове. Те включват съкратено съдържание на общообразователните учебни предмети. В края на обучението участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация.

Проектът предвижда възможност училите в други държави или самостоятелно да валидират своите компетентности и така да продължат образованието си или да придобият професия, с която да се реализират на пазара на труда. Възможността се предоставя не само за неграмотни и слабограмотни хора, но и за емигранти и бежанци.

Проект „Нов шанс за успех“ (BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“) се изпълнява от МОН чрез дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре