НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Бенефициенти по ОП НОИР получиха договори по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Над 80 участника се включиха в обучението за бенефициенти по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, организирано от Управляващия орган на ОП НОИР. В рамките на събитието заместник главният директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ г-жа Стефка Малиновска връчи 14 нови договора на представители на бенефициентите.

Водещи експерти от ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ представиха пред екипите за управление на проектите изискванията за изпълнение и отчитане на договори по ОП НОИР, ИСУН 2020, задълженията във връзка с публичността на проектите, прилагане на Закона за обществените поръчки и Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и рисковете от финансови корекции и процедурите за възстановяване на неправомерно изразходвани средства по европейски програми.

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре