НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ДОГОВОРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП НОИР

Министерството на образованието и науката предлага няколко варианта за отстраняване на проблемите в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), установени от Европейската комисия (ЕК) при превантивния одит на програмата, проведен от 24 до 28 октомври 2016 г. 

В предупредително писмо от 9 февруари 2017 г. ЕК критикува управлението и изпълнението на програмата вътре в МОН. Като основен проблем Комисията посочва липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата; звената, които получават пари по проекти и звеното, което проверява изпълнението на проектите. Други проблеми са неясните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в МОН, както и слабостите в оценяването на проектите и в организацията на проверките по тях.

Екипът на министър Николай Денков предлага четири варианта за разделение на функциите в МОН. След като бъде получен подробния одитен доклад,  вариантите ще бъдат съгласувани с вицепремиера по европейските фондове и ще стартират преговорите с ЕК за намиране на приемливо решение. Ще бъдат допълнени правилата за оценяване на проекти, за контрол по отчитане на разходите и за установяване и санкциониране на нередностите. В Управляващия орган на програмата ще бъдат привлечени опитни и признати експерти в областта на управлението на средства от Европейския съюз. Периодично ще се провеждат тестове на служителите, които ще са ориентир за нивото на подготвеност и необходимостта от допълнителни обучения.

Заместник-министър Ваня Стойнева разясни, че временно замразените междинни плащания не застрашават разплащанията по вече започнати проекти. Договорените проекти продължават да се изпълняват и ще се разплащат със средства от бюджета на МОН, увери тя.

При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато изпълнението на бъдещи проекти по ОП НОИР. Такива са например проектите по двете процедури за изграждане на научни центрове, които са със срок за кандидатстване до 28 февруари т.г.

ЕК не критикува структурата и съдържанието на ОП НОИР. Те са разработвани съвместно с представители на Комисията, одобрени са от нея през февруари 2015 г. и оттогава не са променяни, подчерта още пред журналистите министър Николай Денков.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре