НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност

С Решение № 80811-30/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са изменени насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, като изменението се отнася до удължаване на срока за кандидатстване по процедурата, който става „до 19:00 часа на 28 февруари 2017 г.” С Решение № 80811-31/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са отстранени допуснати фактически грешки в насоките за кандидатстване по гореописаната процедура.

 

За Ваше улеснение, изменените Насоки за кандидатстване са достъпни тук

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре