НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Оценителната комисия по процедурата за подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ извърши оценка на административното съответствие и съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ публикува  Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

В Списъка са посочени и основанията за недопускане на проектните предложения на следващия етап от оценителния процес.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в този списък, могат да подадат писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в едноседмичен срок от датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 12.01.2017 г. включително/

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре