НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ  кандидатите по обявените процедури могат да искат разяснения по публикуваните документи в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, в конкретния случай не по-късно от 03.01.2017 г.

Разясненията във връзка с последните получени въпроси следва да бъдат публикувани на интернет страницата на УО (http://sf.mon.bg) и в ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/) в срок от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, т.е. не по-късно от 09.01.2017 г.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре