НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! Необходими документи при представяне на Искане за авансово плащане

Във връзка с новоподписаните договори, Ви уведомяваме, че необходимите документи, които се изискват, за да бъде изплатено авансово плащане, са следните:

  • Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ (до 20% от стойността на сключения договор);
  • Финансова идентификация, съответстваща на банковата сметка, посочена в Искането за плащане, заверена от съответната банка и подписана от титуляра на водещата организация, т.е. представляващият бенефициента;
  • Копие на подписан договор (първите страници, от които е видна сумата, за която е сключен, както и титулярът, подписал договора). Когато договорът е подписан, но все още не е връчен на бенефициента, необходимите страници се разпечатват от Договарящия орган.
    Неправителствените организации, освен изброените по-горе документи, задължително представят и:
  • Запис на заповед по образец на Междинното звено.
    Попълването на Запис на заповед се извършва по следния начин:

- Сумата трябва да съответства на тази, посочена в Искането за плащане;
- Място на издаване – записва се адресът на бенефициента;
- Място на плащане – посочва се адресът на Министерство на образованието, младежта и науката;
- Падеж – попълва се датата, която се получава като се добавят 120 календарни дни към крайната дата на договора;
- Издател – данните на представляващия бенефициента;
- Поемател – МОМН, в качеството му на Договарящ орган, представляван от Сергей Игнатов.

  • Декларация в свободен текст, че откритата банкова сметка ще се използва единствено и само за нуждите на проекта.
« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре