НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Бенефициентите могат да използват опростени присъствени списъци и описателни отчети за извършената работа

Управляващият орган на ОП НОИР дава следните разяснения относно попълването на присъствени списъци и отчети за извършена работа при изпълнението на проекти:

  1. При провеждане на извънкласни занимания, обучения и други повтарящи се дейности с постоянен състав на участниците при първото занятие се попълва Приложение № 8 от Ръководството за изпълнение на проекти. За следващите занятия може да се попълва опростен присъствен списък съгласно приложения примерен образец – Приложение № 8а.
  2. Всички физически лица, които получават възнаграждения от бюджета на проекта, следва да попълват отчетната форма от ИСУН 2020 (Приложение № 10 от Ръководството за изпълнение на проекти) без да добавят или изтриват редове и колони, тъй като попълненият файл следва да се зареди в ИСУН 2020. Освен тази задължителна отчетна форма може да се попълват и допълнителни описателни отчети съгласно приложения примерен образец – Приложение № 10а, които след като бъдат приети от ръководителя на проекта или ръководителя на бенефициента се сканират и прикачват към финансовия отчет.
  3. Картата за участие (Приложение № 7 от Ръководството за изпълнение на проекти) се попълва от лица, които се ползват пряко от интервенция на ОП НОИР, т.е. това са лицата от целевите групи на проекта. В приложената Карта за участие са актуализирани видовете училища съгласно новия Закон да предучилищното и училищно образование и е добавена възможността да се запише конкретна възраст на участника, както и да се посочи конкретната друга етническа принадлежност при деклариране на принадлежност към уязвими групи.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре