НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

МИНИСТЪР КУНЕВА: ДОГОВОРЕНА Е ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ РЕСУРСА ПО ОП НОИР

Договорени са близо 316 млн. лв., което е една четвърт от ресурса на програмата, обяви министърът на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на годишното информационно събитие на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През 2016 г. стартирахме нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за секторите наука и образование на обща стойност 413 млн. лв. Единството между наука и образование дава успешната формула, подчерта тя.

От проектите изпълнявани по програмата министърът отличи проекта „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“, който има пряко отношение към резултатите на учениците в учебния процес, към подобряването на функционалната им грамотност и реализацията им в бъдеще. Над 97,6% от училищата в България се включиха в проекта, при заложени индикативно 70 %, информира Меглена Кунева. В проекта участват 2318 от 2365 училища, а към 28 ноември 2016 г. записалите се в допълнителни извънкласни дейности деца са близо 313 000.

Министър Кунева изрази увереност, че научната общност подготвя активно своите предложения за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. По програмата са осигурени 350 млн. лв. за инвестиции в модерно оборудване, лаборатории и инфраструктура, за да може българските учени да получат съвременна материална база и да имат условия да развиват своя потенциал. Миналата седмица бяха отворени четирите оферти за избор на международни оценители, с което да се гарантира пълна прозрачност на процеса за подбор на най-добрите проектни предложения.

Новите операции по ОП НОИР, които ще бъдат обявени през 2017 г., са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г., заяви зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. Планирани са 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата.

Г-жа Цветана Герджикова, Главен директор на ГД СФМОП и Ръководител на Управляващият орган на ОП НОИР, представи напредъка по изпълнението на програмата до момента и припомни, че до края на 2016 г. ще бъдат отворени за кандидатстване още 4 процедури за над 15 000 000 лева:- „Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)“, „Развитие на системата за кариерно ориентиране на студенти“, „Усъвършенстван е на националната система за валидиране“ и „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“.

 Ръководителите на екипите за управление разказаха за изпълнението и предстоящите задачи на следните ключови за програмата проекти:

 - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“,

- „Ученически практики – Фаза 1“,

- „Студентски практики - Фаза 1“ и

- „Студентски стипендии – Фаза 1“.

Снимки

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре