НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Пето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Днес, 25.11.2016 г., в гр. София се проведе петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), което беше открито от г-жа Меглена Кунева, министър на образованието и науката и Председател на Комитета за наблюдение по ОП НОИР. На заседанието присъства ръководството на Министерството на образованието и науката, представители на Европейската комисия – г-н Аурелио Сесилио и г-жа Дора Крумова от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, г-н Марек Теплански и г-н Франсоа Галага от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, Ръководството на Управляващия орган на ОП НОИР, както и представители на институции и неправителствени организации в сферата на образованието.

Членовете на Комитета одобриха Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2017 г. и стартирането на 9 процедури на обща стойност от 274 000 000 лева през 2017 г.

По време на заседанието бяха разгледани и одобрени и критериите за подбор на следните 3 операции:

  • "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“;
  • "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“;
  • "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Беше представен отчет за напредъка по ОП НОИР, съгласно който са обявени 7 процедури за набиране на проектни предложения, сключени са 99 договора на стойност 316 000 000 лева, което представлява 24,5 % от бюджета на програмата. 

Снимки

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре