НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за маргинализираните общности, живеещи в социални жилища. За реализацията на процедурата по взаимнодопълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на трите оперативни програми – ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);
  • Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (Направления 1-4)

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. (Направление 5)

Целта на настоящата процедура за предварителен подбор е стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни бенефициенти по Компонент 1 на интегрираната процедура. Подборът ще бъде извършен на базата на статистически критерии и идейна концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г. Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и измеримост на резултатите.

Допустими кандидати по процедурата за предварителен подбор савсички общини  (райони на общини) с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода след 2015 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Изискванията за кандидатстване, формуляр за подаване на концепция, таблицата с критерии за оценка могат да бъдат изтеглени тук.  За информация на кандидатите, на същия линк са достъпни и критериите за избор на операции за схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г.

Крайният срок за получаване на концепциите е 15 декември 2016 г.

Формулярът, подписан и подпечатан от отговорното лице по проекта, следва да бъде изпратен сканиран и в WORD формат по ел. поща на адрес: socialinclusion@government.bg

Въпроси във връзка с попълването на формулярите могат да се задават на следния електронен адрес:socialinclusion@government.bg не по-късно от 30 ноември 2016 г.

Индикативен срок за приключване на оценката: 31 януари 2017 г.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре