НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Представени бяха възможностите за участие на бизнеса в проекти, финансирани по Приоритетна ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Ръководителят на Управляващият органа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Иван Модев представи пред бизнеса и научната общност възможностите за сътрудничество и партньорство при подготовката и изпълнението на проекти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.
В своята презентация г-н Модев подчерта ключовата роля на представителите от реалния сектор на икономиката като асоциирани партньори по проектите. Партньорството с бизнеса е предпоставка за разработване на силни конкурентни проектни предложения, което ще бъде отразено в процеса на оценка на подадените проекти. „Без партньорство с реалния бизнес трудно може да се осигури практическото приложение и своевременното внедряване на научните разработки“, заяви той. Представени бяха и допустимите дейности, които представляват интерес за бизнеса, а именно:
-          Развитие на устойчиви източници на финансиране и на условия за работа, включително изграждане на устойчиви партньорства с бизнеса и съвместни проекти с частни инвеститори;
-          Разпространяване и трансфер на научни резултати, получени от участниците в Центровете за върхови постижения сред академичната общност и бизнеса на международно и национално ниво;
-          Изграждане на стратегически партньорства за работа по проекти с български фирми.

Крайният срок за подаване на проектните предложения и по двете процедури е  23 януари 2017 г. , 19.00 ч.

На събитието организирано от Българска търговско промишлена палата присъстваха над 50 представители на бизнеса, неправителствени организации, БАН и висши учебни заведения.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре