НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Успешно завърши обучението на новите бенефициенти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проведе обучение на новите бенефициенти със сключени договори след 29 септември 2016 г.  по процедури  "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" и "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". В обучението се включиха представители на общини, училища, детски градини и неправителствени организации.

Презентациите от обучението:

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре