Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ по процедура на директно предоставяне BG05M2ОP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“

Със заповед № РД09-1416/21.09.2016 на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ по процедура BG05M2ОP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бюджетът на проекта е 24 994 462,50 лева.

Дейностите, които ще се изпълняват са:

1.         Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността;

2.         Провеждане на информационни събития за мотивиране на неграмотни възрастни да участват в обучение;

3.         Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001-4.3-01 „Ограмотяване на възрастни”, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР);

4.         Създаване (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001-4.3-01 „Ограмотяване на възрастни”, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР), отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни;

5.         Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап;

6.         Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение;

7.         Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи;

8.         Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и иформалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и иформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование;

9.         Организация и управление;

10.     Информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (2014 – 2020);

11.     Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Целеви групи са: лицата без завършени етапи и степени на образование, безработни и неграмотни лица. Представителите на целевата група ще покрият входното образователно ниво за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация и така ще се разшири значително обхватът на професиите, с които могат да се реализират на пазара на труда. Ефектите от обучението са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са потребители на този ресурс. За лицата от целевата група, които не се включат в обученията по проекта, ще бъде осигурена възможност за валидиране на резултати от неформалното обучение и иформалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и иформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование.

Повече информация по проекта, можете да намерите тук:

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“