Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Процедура BG05M2OP001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" e отворена за кандидатстване.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет № 10ii: „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение“, посредством процедура чрез подбор: „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“

Целите на процедурата са: да се привлекат водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти чрез осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.    Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности на студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и изследователи от чуждестранни европейски университети и изследователски центрове в България, включително като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на и извън ЕС;

2.    Популяризиране на науката и научните изследвания чрез провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др.

3.    Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката, чрез:

•      осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други необходими на младите изследователи, вкл. преподаватели във висши училища;

•      семинари, курсове, стаж в научни организации в България и чужбина;

4.    Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор;

ВАЖНО:

За кандидатстване по Дейност 4 – „Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор“, висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации трябва да са получили при програмната акредитация последна валидна оценка от 8,00 до 10,00 на съответната научна специалност, съгласно изискванията на чл. 80, ал. 2 от Закона за висшето образование.

5.    Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания;

6.    Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания, включително чрез привличане на учени от други държави, в качеството им на ментори на млади учени, или отваряне на позиции за български учени, които са били на работа в чуждестранни научни организации;

7.    Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, летни училища, състезания);

8.    Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания;

9.    Осигуряване на достъп до научни съоръжения, специализирана апаратура и оборудване, бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени;

10.  Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация на докторанти, специализанти и млади учени – напр. участие в теренни проучвания, експериментални дейности и др. в страни от и извън ЕС;

11.  Подпомагане на организирането и провеждането на обучения:

•      с участието на утвърдени изследователи от чужбина за представителите на целевата група;

•      за подготовка и управление на научни международни проекти;

•      на докторанти, основано на принципите на иновативното докторантско обучение;

12.  Провеждане на обучения свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост.

ВАЖНО! Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение задължително следва да съдържа като отделни дейности и следните дейности:

1)    Дейности за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта следва да съдържа най-малко следните позиции: ръководител, координатор, счетоводител, юрист и технически сътрудник. Освен ако някоя от позициите не е предвидено в проектното предложение да се изпълнява от външна фирма. (Опитът на всеки от предложените членове на екипа за организация и управление на проекта се доказва с автобиография, към която са приложени документи, удостоверяващи опита (договори, заповеди, длъжностни характеристики и др.).

и

2)    Дейности по информация и комуникация, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и Примерни дейности спрямо целевите групи (Приложение XVII към условията за кандидатстване).

Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

www.eufunds.bg

системата ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с условията в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси относно попълването на документацията за кандидатстване се задават в писмена форма, като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се изпращат на електронната поща на УО: [email protected] .

Разясненията от страна УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Въпросите на кандидатите и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за представяне на проектните предложения е: не по-късно от 19:00 часа на 31.10.2016 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/. (дата, месец, година, час и място).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“