НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

Със заповед № РД09-1037/29.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2ОP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по съответната процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бюджетът на проекта е 140 000 000 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Дейност  1: Организация и управление на проекта;
  2. Дейност 2: Училищни програми „Твоят час“. Целта на училищните програми е повишаване на образователните постижения, развитие на творческите способности и преодоляване на образователните дефицити на учениците. Извънкласните дейности в училищните програми могат да бъдат провеждани от учители и други специалисти от училищата и от външни за училищата физически и юридически лица;
  3. Създаване на модел на обществен мониторинг с участието на родителите на учениците;
  4. Информиране и публичност.

Целеви групи са ученици в държавни и общински училища, включително и ученици с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които преждевременно напускат училище.

С изпълнение на проекта се цели:

  • Намаление на дела на преждевременно напусналите училище от лицата на възраст между 18 и 24 г.;
  • Увеличаване дела на училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности;
  • Увеличаване броя на ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности.

Повече информация по проекта, можете да намерите туктук и тук:

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре