НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

XI ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 15 ноември 2012 година, се проведе XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

По предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, членовете на Комитета одобриха промени в критериите за избор на операции по приоритетни оси 3 и 4.

С 18 млн. лева се увеличават средствата по операция „Студентски стипендии и награди“. Така общият бюджет на схемата става 65 млн. лева. С това увеличение процентът студенти, които ще могат да получат стипендии се вдига от 10 % на 20 %. Промяната ще се прилага за втория семестър на академичната 2012-2013 година. Вместо награди вече ще се предоставят специални стипендии, като условията се запазват същите като условията за предоставяне на награди.

С 4 млн. лева се увеличават средствата по схема „Включващо обучение“, с което общият бюджет на проекта става 14 млн. лева. Целта на увеличението е да се осигурят дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия по „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

С 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, с което общият бюджет на схемата става 11 795 808 лв. В момента приключва процесът по оценка на подадените по схемата предложения. Увеличението ще даде възможност да се финансират двойно повече от предварително планирания брой проекти. Промяната се налага поради големия интерес от страна на висшите училища и подадените голям брой качествени предложения по схемата.

С 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование“, с което общият бюджет на операцията става 34 495 309 лева. Целта на увеличението е да се осигурят средства за проектите, които са били оценени положително, но за които не е достигнал финансов ресурс при първоначалния бюджет на схемата.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре