НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“

Със заповед № РД09-792/ 15.06.2016 на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ по съответната процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бюджетът на проекта е 3 000 000 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

 1. Подготвителни и организационни дейности
 2. Актуализиране, публикуване и популяризиране на рейтинговата система
 3. Дейности, свързани с интеграция на съществуващите информационни системи и регистри
 4. Мултипликация и устойчивост
 5. Дейности по информиране и публичност на проекта
 6. Дейности по организация и управление на проекта

Целеви групи са:

 • студенти,
 • кандидат-студенти,
 • младежи (вкл. младежки организации),
 • докторанти,
 • специализанти,
 • преподаватели (вкл. кариерни консултанти, педагогически специалисти, педагогически съветници),
 • работещи във висшите училища,
 • работодатели.

В рамките на проекта ще бъдат извършени 3 актуализации на рейтинговата система на висшите училища.

Повече информация по проекта, можете да намерите тук:

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре