НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на ръководителите на проекти, финансирани от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

I. Във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ви информираме, че „Указанията за събиране и обобщаване на информация в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс XXIII“, приложения към Ръководството за изпълнение на проекти, са променени. Информацията, която бенефициентите подават към Договарящия орган в Таблицата към анекс ХХІІІ на Регламент 1828/2006 към всеки междинен технически доклад следва да отразява данни за участниците само в съответния отчетен период, като не включва данни от предишни отчетни периоди. Ясното разделение на участниците се прави с цел да бъде установен точният брой на участниците от целевите групи, участващи в проекта. В първия междинен технически доклад се описват всички участници от целевата група, които са включени в изпълнението на проекта. При подаването на следващи междинни доклади се вписват само новопостъпилите участници или тези, които са приключили участието си, или са отпаднали по различни причини. Към заключителния технически доклад се очаква броят на отчетените участници да съвпадне с броя на предадените Анкетни карти. Всеки участник попълва само една Анкетна карта, по време на изпълнението на проекта. Данните на участниците, посочени в Таблицата към анекс ХХІІІ на Регламент 1828/2006 следва да съответстват на данните от Анкетните карти, представени към заключителния технически доклад.

II. Пълният комплект на техническия доклад и финансовия отчет, както и приложенията към тях се предават в регионалните офиси на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” или в централния офис, в зависимост от разпределението.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре