НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование “

 

Със заповед № РД09-8/11.01.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.001 ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование “.

Бюджетът на проекта е 7 471 828,73 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

 • Дейност 1. Развитие на системата за кариерно ориентиране на ниво училище;
 • Дейност 2. Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование;
 • Дейност 3. Създаване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности (СОП);
 • Дейност 4. Дейности за организация и управление на проекта;
 • Дейност 5. Дейности за информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Целеви групи са:

 • 100 000 ученици от I до XII клас от всички видове и степени на училищното образование. 20 000 от тях ще получат индивидуална консултация за избор на образование и/или професия. За целите на апробирането на Програмата учениците ще бъдат обособени в две подгрупи:
  • ученици от I-VI клас, които ще вземат участие в дейности от модул „Осъзнаване на възможностите“;
  • ученици от VII до XII клас, които ще вземат участие в дейности от модулите „Осъзнаване на възможностите“, „Самоосъзнаване“, „Учене за вземане на решение“ и „Учене за осъществяване на преход“;
 • 150 кариерни консултанти, наети в 28 центъра за кариерно ориентиране за предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на ученици, родители, учители, педагогически специалисти и др.;
 • Общо 126 души педагогически специалисти от пилотните училища, които формират 42 екипа в пилотните училища. Екипите от педагогически специалисти включват директор на училище, педагогически съветник/психолог/ресурсен учител, класен ръководител. Те ще бъдат пряко ангажирани с апробирането на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.;

Повече информация по проекта, можете да намерите тук:

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре