НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Със заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.

Бюджетът на проекта е 17 500 000 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

 • Дейност 1. Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения;
 • Дейност 2. Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение;
 • Дейност 3. Развитие и утвърждаване на функционалния модел за подкрепа на процеса на включващото обучение чрез участието и използването на капацитета на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост
 • Дейност 4. Подобряване на достъпа до информация и комуникация за децата и учениците с увреден слух чрез въвеждане на жестов език.
 • Дейност 5. Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост;
 • Дейност 6. Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ.
 • Дейност 7. Информираност и публичност;
 • Дейност 8. Организация и управление на проекта. 

Целеви групи са:

 • деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
 • деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
 • деца и ученици със специални образователни потребности;
 • деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
 • ученици с девиантно поведение;
 • специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, арттерапевти, кинезитерапевти, социални педагози и др.), осъществяващи ресурсно подпомагане;
 • учители, педагогически съветници (вкл. експерти от РИО);
 • директори (вкл. представители на общините, на отделите за закрила на детето, секретарите/представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
 • лекари, медицински специалисти, социални работници;
 • родители.

За повече информация по проекта, можете да намерите тук

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре