НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Заместник-министър Николай Денков откри информационна кампания на МОН за представяне на новите възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Русе

„Научните изследвания ще подпомогнат развитието на страната ни“. Това заяви  заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков по време на информационно събитие в град Русе. Информационният ден е първият в рамките на кампания, която Министерство на образованието и науката (МОН) стартира за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) през програмния период 2014-2020 г.

Инициативата премина при огромен интерес, като обедини над 200 представители на научната общност и бизнеса, на неправителствени организации и граждани. Събитието се проведе в Аулата на Русенския университет с активната подкрепа на Областен информационен център Русе.

Програмата стартира с обсъждане  на ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за финансирането на  мерките за научни изследвания и иновации.  Окончателното приемане на стратегията се очаква през месец юли и е предварително условие за финансиране на мерките в подкрепа на научните изследвания и иновациите в двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. МОН подпомага процеса по окончателно дефиниране на регионалните приоритетни области в ИСИС, а средствата за наука по ОП НОИР ще бъдат насочени изцяло към тези приоритети.

По инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката с допълнителен акцент върху тясната връзка между двете оперативни програми по отношение на  научните изследвания,  технологичното развитие и иновациите.

Представени бяха подробно Приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на  ОП НОИР.

През втората част на програмата бяха представени и първите осем операции по приоритетни оси 2 и 3 на  ОП НОИР 2014-2020 г., които бяха приети от Комитета за наблюдение по програмата през месец май и които се очаква да стартират през  следващите месеци.

Снимки

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре