Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

Общ бюджет: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Цел на настоящата процедура е:
Осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

  • ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;
  • повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
  • повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
  • изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.

Допустими дейности:

1. Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.
2. Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение.
3. Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с нарушено зрение и с увреден слух.
4. Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост (помощните училища) от интернатен тип.
5. Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със СОП.

За повече информация

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“