Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”

Общ бюджет: 90 000 000 лв.

Конкретен бенефициент:
По компонент 1 „Ученически практики” - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание"

По компонент 2 „Студентски практики” - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Висше образование"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти; 
 • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; 
 • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

Допустимите дейности са:

Компонент 1: Ученически практики

 • Координиране на ученическите практики чрез РИО 
 • Подбор на работодатели и ученици; 
 • Разработване на програми за провеждане на практиките; 
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда; 
 • Организацията на обучението и наставничеството; 
 • Провеждане на практиката в реална работна среда; 
 • Удостоверяване на завършената практика

Компонент 2: Студентски практики

 • Координиране на студентските практики чрез ВУ; 
 • Подбор на работодатели и студенти от ВУ; 
 • Разработване на програми за провеждане на практиките; 
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда; 
 • Организацията на обучението и наставничеството; 
 • Провеждане на практиката в реална работна среда; 
 • Удостоверяване на завършената практика

Допустимите целеви групи по операцията са:

По компонент 1 - ученици, учители и наставници
По компонент 2 – студенти, преподаватели и наставници

За повече информация

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“