НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

МОН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система”

Министерството на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система” с конкретен бенефициент Дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в Министерство на образованието и науката. Процедурата ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Проектното предложение се подава на следния интернет адрес: https://eumis.government.bg

Крайният срок за получаване на проектното предложение е до края на деня на 5 август 2014 г.

За повече информация

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре