Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО!

На вниманието на бенефициентите по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР – допълнителни разяснения по процедурата за подаване на искания за междинни и/или окончателни плащания, в частта за отчитане на проведени обществени поръчки по ЗОП или възлагания по реда на ПМС № 118 от 2014 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“