Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Искане за авансово плащане

Бихме искали да уведомим организациите, чиито договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите от 2007 г. са вече подписани и от двете страни, да представят своите искания за авансово плащане в срок до 2 юли 2008 г. (сряда). Документите пристигнали след тази дата, ще се считат подадени към следващия период на отчитане.

Попълнените образци могат да бъдат подадени лично или изпратени с препоръчана поща на адреса на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Искането за плащане трябва да бъде подписано от ръководителя на водещата организация или изрично упълномощено от него лице.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“