НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на ръководителите на проекти, финансирани от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Във връзка с отчитането на проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ви информираме, че:

1. При всяко искане за междинно или окончателно плащане следва да предствите към техническия доклад таблицата от т.1.9.1 във формат Excel съгласно „Указанията за събиране и обобщаване на информация в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс XXIII“, приложения към Ръководството за изпълнение на проекти.

2. В т. 2.3 от техническия доклад освен специфичните за проекта индикатори задължително се описват постигнатите индикатори за изпълнение и резултат съгласно Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с разбивка по пол, когато е приложимо.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре