Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Стартира изпълнението на проект ,,Създаване и внедряване на специализиранa уеб базиранa платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти“

Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-1205/05.08.2014 г. стартира изпълнението на дейностите по проект  ,,Създаване и внедряване на специализиранa уеб базиранa платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти“ по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната система“.

Бюджетът на проекта е 2 999 969, 60 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  • Дейност 1.Организация и управление на проекта - /Отчетност, мониторинг и оценка/;
  • Дейност 2. Информиране и публичност на проектното предложение;
  • Дейност 3. Тръжни процедури - подготовка, провеждане, договор и контрол;
  • Дейност 4. Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти;
  • Дейност 5. Създаване на единна платформа за осигуряване на достъп до онлайн квалификационни програми за педагогическите специалисти;
    Дейност 5.1.  Доставка на хардуера

Целеви групи са:
Педагогически специалисти в системата на народната просвета

За повече информация по проекта, можете да се обърнете към дирекция „Информационни и комуникационни технологии” на МОН.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“