Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Ръководство за бенефициента по схема BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”

На вниманието на конкретния бенефициент по схема BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” (Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Наука”), публикуваме Ръководство по изпълнение на проекта.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“