Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 09.09.2011 г. (включително) на електронна поща: [email protected], като ясно се посочи номерът и наименованието на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“