НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на два проекта на стойност 280 млн. лв.

Със заповед на Ръководителя на договарящия орган, стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.1.06-0001 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" и BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).
Тези проекти ще се изпълняват от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), подпомаганo от Регионалните инспекторати по образованието.

За повече информация по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" може да се обърнете към дирекция „Финанси” на МОМН.

За повече информация по проект „УСПЕХ” може да се обърнете към дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на МОМН или към Регионалните инспекторати по образование (РИО).

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре