Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Публикувана е Индикативната годишна програма на МОМН за 2012 г.

В изпълнение на изискването на чл. 9 от ПМС 121/31.05.2007 г., Министерство на образованието, младежта и науката като междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикува ПРЕДВАРИТЕЛНА Индикативна годишна работна програма за 2012 г. (ИГРП) за процедурите за предоставяне на БФП по ОП РЧР, с Договарящ орган: МОМН.

Окончателната ИГРП за 2012 г. ще бъде публикувана след приключване на процедурата по съгласуване и одобрение на протокола от последното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“