НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира информационна кампания по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Операцията се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския социален фонд.

Информационните дни ще се проведат както следва:

Велико Търново
дата и час: 10.01.2012, 8.30 - 12.00
адрес: Регионален инспекторат по образование, ул. „Арх.Георги Козаров” 1

Стара Загора
дата и час: 13.01.2012, 8.30 - 12.00
адрес: Студентски град, Тракийски университет, 1-ви корпус, Аудитория 1

София
дата и час: 16.01.2012, 8.30 - 12.00
адрес: МОМН, Бул. Дондуков 2, зала 7 етаж

Моля, всички желаещи да посетят информационния ден да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 15.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 13.01.2012 г.) на следния email: [email protected]

Допустими кандидати по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” са всички висши училища и техни основни звена по чл. 25, ал. 2, от Закона за висшето образование.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре