НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

МОМН стартира изпълнението на два проекта на стойност 4 млн. лв.

Със заповеди на Ръководителя на договарящия орган, на 4 януари 2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” на стойност 3 000 000 лева и BG051PO001-3.2.05-0001 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” на стойност 1 000 000 лева.

Тези проекти ще се изпълняват от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).

За повече информация по проект „Управление за ефективно професионално образование" може да се обърнете към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на МОМН.

За повече информация по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” може да се обърнете към дирекция „Организация, контрол и инспектиране” на МОМН.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре