Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО! Промяна в Насоките за кандидатстване по процедури BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

На вниманието на всички кандидати по BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, публикуваме променени Насоки за кандидатстване както следва:  

  • BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
  • BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Промяната в Насоките и по двете схеми е свързана с премахване на ограничителни спрямо кандидатите текстове в т.3.2.1 "Формуляр за кандидатстване" и т.3.4.1 "Представяне на подкрепящи документи към проeктното предложение към момента на кандидатстване".

Промените касаят процеса на оценка и не се отнасят до разработването и подаването на предложения за проекти.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“