НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! Промяна в Насоките за кандидатстване по процедури BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

На вниманието на всички кандидати по BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства” и BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, публикуваме променени Насоки за кандидатстване както следва:  

  • BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”
  • BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Промяната в Насоките и по двете схеми е свързана с премахване на ограничителни спрямо кандидатите текстове в т.3.2.1 "Формуляр за кандидатстване" и т.3.4.1 "Представяне на подкрепящи документи към проeктното предложение към момента на кандидатстване".

Промените касаят процеса на оценка и не се отнасят до разработването и подаването на предложения за проекти.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре