НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТИ

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
 
На 26.02.2012 г. влизат в сила измененията и допълненията в Закона за обществени поръчки, които ще наложат промяна и в механизма за осъществяване за осъществяване на предварителен контрол.

Във връзка с това подготвените от вас документи за възлагане на обществени поръчки, които са планирани за откриване преди влизане в сила на промените, следва да бъдат представени в ГД СФМОП най-късно до 18.01.2012 г. с цел оптимизиране на процеса по разглеждане от наша страна и обявяване на процедурите от възложителите. След тази дата Договарящият орган ще приема за предварителен контрол само тръжни документи, подготвени съобразно разпоредбите на изменения и допълнен ЗОП.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре