НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира изпълнението на проектите "Ученически практики" и "Студентски практики", на обща стойност 90 млн. лева

Със заповеди на Ръководителя на договарящия орган № РД09-67/ 18.01.2012 г. и № РД09-68/ 18.01.2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики".

Дейностите, които ще се изпълняват са:

По проект „Ученически практики”:

 • Координиране на ученическите практики чрез РИО
 • Подбор на работодатели и ученици;
 • Разработване на програми за провеждане на практиките;
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия учител по подходящ начин в трудовата среда;
 • Организация на обучението и наставничеството;
 • Провеждане на практиката в реална работна среда;
 • Удостоверяване на завършената практика.

По проект: „Студентски практики”:

 • Координиране на студентските практики чрез ВУ; 
 • Подбор на работодатели и студенти от ВУ; 
 • Разработване на програми за провеждане на практиките; 
 • Провеждане на предварително обучение на място, включване на обучаемите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудовата среда; 
 • Организация на обучението и наставничеството; 
 • Провеждане на практиката в реална работна среда; 
 • Удостоверяване на завършената практика

Целеви групи са:

По проект „Ученически практики” - ученици, учители и наставници
По проект: „Студентски практики” - студенти, преподаватели и наставници

За повече информация по проект „Ученически практики” можете да се обърнете към координаторите на проекта на електронен адрес: [email protected]

За повече информация по проект „Студентски практики” можете да се обърнете към координаторите на проекта на електронен адрес: [email protected]

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре